Education

Nazywam się Maryna YUREVYCH, posiadam tytuł doktora filologii słowiańskiej i jestem tłumaczem przysięgłym języka polskiego i ukraińskiego. Wykonuję również tłumaczenia zwykłe w językach: polskim, ukraińskim i rosyjskim. Ukończyłam filologię słowiańską na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym imienia Tarasa Szewczenki (słowiańskie języki i literatury, język polski), gdzie zdobyłam tytuł specjalisty. W 2003 r. po zakończeniu nauki w aspiranturze Instytutu Językoznawstwa im. O.O.Potebni NANU obroniłam pracę doktorską, na temat „Fonetyka, fleksja i status socjolingwistyczny polskiej gwary kresowej wsi Słobódka Krasiłowska obwodu chmielnickiego”.

W ciągu całego okresu nauczania i doskonalenia zawodowego, niejednokrotnie odbywałam staże w Polsce: w ramach współpracy międzynarodowej pomiędzy uczelniami wyższymi odbyłam staż na Uniwersytecie Warszawskim, brałam udział w seminariach i stażach, które organizował Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej (OBTA) dla młodych naukowców ze Wschodu.

W swoim dorobku zawodowych posiadam również doświadczenie jako wykładowca – od 1998 r. wykładałam język polski na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym imienia Tarasa Szewczenki, na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Lingwistycznym, na Uniwersytecie Slawistycznym, na Uniwersytecie „Ukraina”, oraz na wielu kursach języka polskiego, zarówno na zajęciach grupowych, jak i indywidualnie.

W 2020 r., po pomyślnym zdaniu egzaminu na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, złożyłam przysięgę i otrzymałam uprawnienia tłumacza przysięgłego języka polskiego/ukraińskiego (zapis w rejestrze tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP / 97/20 - Maryna YUREVYCH).

Wykonuję tłumaczenia przysięgłe z języka polskiego na ukraiński oraz z języka ukraińskiego na polski i tłumaczenia zwykłe z/na języki: polski ukraiński i rosyjski dla biur tłumaczeń, firm oraz osób prywatnych. Potwierdzam tłumaczenia notarialnie za zgodność z oryginałem.

W przeciągu całego życia zawodowego, nieustannie doskonalę swoje umiejętności.

Swoją działalność prowadzę profesjonalnie, zgodnie ze wszelkimi zasadami dotyczącymi zabezpieczenia interesów prawnych osób fizycznych i prawnych, zachowania poufności i tajemnicy zawodowej, a także zapisami Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Zapraszam do współpracy!